Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

Corporate / Právo spoločností na Slovensku

Podla slovenského obchodneho pravo je na Slovensku mozne zalozit styri (4) typy spolocnosti:

• Spoločnosť s ručením obmedzenym (s.r.o. alebo spol. s r.o.);
• Akciová spoločnosť (a.s. alebo akc. spol.);
• Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s. alebo ver.obch. spol.);
• Komanditná spoločnosť (k.s. alebo kom. spol.).

Najrozsirenejsou spolocnostou je "spolocnost s rucenim obmedzenym" (dalej len "SRO").

SRO moze byt zalozena jednou alebo viacerymi osobami (az 50), fyzickymi alebo pravnickymi. Spoločnosť s ručením obmedzenym s jednym partnerom, nemoze byť jediným akcionárom inej spoločnosti s ručením obmedzeným. Toto pravidlo platí aj pre zahraničné subjekty. Minimálne základné imanie v SRO je 5000 Eur a minimálny vklad partnera je najmenej 750 Eur. Základné imanie musí byť splatené v lehote uvedenej v zriaďovacej listine, najneskôr však do piatich (5) rokov odo dňa zápisu do obchodného registra. Ak je spolocnost zalozena jednym partnerom, zakladne imanie musi byt splatené na 100% pred zapisom do obchodneho registra. Rezervny fond v SRO je 10% zo zakladneho imania a musi byt zlozeny najneskor v prvom roku v ktorom spolocnost dosiahne zisk.

V praxi sa vyskytujú rôzne formy organizácie podnikania a podnikateľských subjektov. Niektoré formy podnikania majú právne definovanú formu a pre niektoré formy podnikania sa uplatňujú zaužívané pojmy len v ekonomickej teórii a praxi.
Právne nedefinované formy podnikania sú rôzne združenia podnikateľských subjektov ako trusty, kartely, koncerny, holdingové spoločnosti a rôzne ďalšie zoskupenia podnikateľských subjektov. Najznámejšou a najčastejšie uplatňovanou formou združenia podnikateľských subjektov je holdingové usporiadanie.

Konsolidovaná účtovná závierka a konsolidovaná výročná správa

Účelom zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o finančnej situácii podnikov pôsobiacich v jednom ekonomickom celku. Jej zostavenie nemá vplyv na daňové povinnosti holdingu ani jeho dcérskych a pridružených a spoločných podnikov. Jej význam je účtovný a najmä informačný pre vlastníkov a menežérov holdingu i externých užívateľov o finančnej a ekonomickej situácii skupiny podnikov.

Daňové aspekty holdingu

Holding predstavuje predovšetkým zoskupenia samostatných právnych subjektov. Z tohto hľadiska nevystupuje holding ako celok ako jeden daňový subjekt. Daňovým subjektom môžu byť len právne samostatné podniky.
Napriek tomu pri vzniku a ďalšom pôsobení holdingu je potrebné zvažovať aj daňové hľadisko. V prípade, že holding je vlastnícky rovnorodý, je možné v rámci holdingových spoločností uskutočňovať reštrukturalizáciu výsledku hospodárenia. Pri takomto postupe je možné považovať holding fakticky za jeden daňový subjekt, v ktorom je daňová optimalizácia usmerňovaná ako v jednom celku. Medzi nástroje daňovej optimalizácie holdingu možno zahrnúť okrem iných:
• určovanie cien vzájomných obchodných transakcií medzi podnikmi v rámci holdingu. V tomto prípade vhodnou cenovou politikou je možné zabezpečiť transfer zisku požadovaným smerom v rámci holdingu.
• poskytovanie obchodných úverov v rámci holdingu. Vedenie holdingu môže rozhodnúť o poskytovaní obchodných úverov, ktoré sú spravidla bezúročné, čím sa vytvára dlžníkovi priestor na tvorbu zisku úsporou úrokov v porovnaní s bežným bankovým úverom.
• poskytovanie pôžičiek podnikom v rámci holdingu. Táto forma pohybu kapitálu vytvára priestor na tvorbu zisku vedenia holdingu z úrokov a, naopak, nákladovo zaťažuje dlžníka. Zaplatené úroky sú daňovým výdavkom, naopak dodatočné vklady do základného imania a výplaty dividend nemajú vplyv na daňovú základňu.
• presun zisku z oblastí vyššieho zdanenia do oblastí tzv. daňových rajov.
Napriek tomu sa však holding nevyhne niektorým aspektom dvojitého zdanenia. Ide nielen o zdanenie takzvaných nerealizovaných ziskov v rámci holdingu, ale predovšetkým ide o viazanie finančných zdrojov v dani z pridanej hodnoty uplatňovanej pri vzájomných obchodných vzťahoch.

S cieľom odstránenia vplyvov dvojitého zdanenia sa v podnikateľskom prostredí vyvinul typ holdingovej spoločnosti s právnou subjektivitou, s členitou štruktúrou horizontálne a aj vertikálne. Takáto forma usporiadania vytvára z pôvodne samostatných firiem – daňových subjektov, právne nesamostatné vnútroorganizačné subjekty holdingu, napr. o štep závody, divízie.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas