Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

Občianske právo

Pridelovanie statneho obcianstva na Slovensku moze byt porovnane s naturalizacion vo Francuzsku kde sa samotny pojem « statne obcianstvo » nevyskytuje.

V Slovenskej republike upravuje problematiku nadobúdania slovenského štátneho občianstva zákon o štátnom občianstve, ktorý rozlišuje päť spôsobov, akým je možné nadobudnúť štátne občianstvo a to narodením, osvojením, udelením, určením alebo voľbou.

Štátne občianstvo možno udeliť osobe, ktorá ma na území SR trvalý pobyt nepretržite aspoň 8 rokov, proti ktorej sa nevedie trestné konanie. Taktiež je nutné, aby bola osoba bezúhonná, preukázala ovládanie slovenského jazyka a všeobecných znalostí o SR, a plnila si povinnosti upravujúce pobyt cudzincov na území SR (dane, odvody, poplatky a pod.).

Žiadateľovi možno udeliť štátne občianstvo bez splnenia podmienky osemročného trvalého pobytu, ak ide o žiadateľa, ktorý uzavrel manželstvo s osobou, ktorá je občanom SR, ak toto manželstvo trvá a žiadateľ žije v takomto manželstve v spoločnej domácnosti počas 5 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie občianstva.

Taktiež môže ísť o žiadateľa, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v športovej, kultúrnej, vedeckej oblasti a pod.

O udelení štátneho občianstva rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. Ministerstvo rozhodne o žiadosti do 24 mesiacov od podania žiadosti.

Ak žiadateľ nespĺňa podmienky určené zákonom, ministerstvo konanie zastaví. Podmienkou je zloženie sľubu štátneho občana.

V prípade, ak žiadateľovi nie je udelené štátne občianstvo, tak novú žiadosť môže tento žiadateľ podať po uplynutí dvoch rokov.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas