Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

VYSLANIE ZAMESTNANCA

V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na občana vzťahujú zákony platné v tej krajine, v ktorej reálne vykonáva svoju činnosť, t. j. v prípade výkonu činnosti napriklad vo Francuzsku podlieha francuzskym právnym predpisom. Ak teda zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve výkonu činnosti a zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí. Vztahy medzi Slovenskou republikou a Francuzskom v oblasti poistenia su predmetom Dohody z 1 jula 1949.

Avšak toto pravidlo ma výnimku, takzvany system vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území Slovenskej Republiky napriek tomu, že vykonáva činnosť na území štátu Europskej Únie, vrátane Švajčiarska, Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Tento inštitút môžu využiť zamestnávatelia (vysielajúci zamestnancov, resp. dohodárov), ak očakávané trvanie práce v zahraničí nepresahuje 24 mesiacov. Zároveň musí zamestnávateľ spĺňať aj ďalšie podmienky na uplatnenie vyslania. K využitiu vyslania nedochádza automaticky, ale je potrebné podať žiadosť v každej pobočke Sociálnej poisťovne. Za zamestnancov, resp. dohodárov podáva žiadosť zamestnávateľ.

V prípade, ak bol zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom na územie iného členského štátu Europskej Únie, je potrebne overiť, či jeho zamestnávateľ požiadal o uplatnenie inštitútu vyslania a či sa na neho naďalej vzťahujú v oblasti sociálneho zabezpečenia právne predpisy SR. Zároveň zamestnávateľ musi uhrádzat odvody za činnosť vykonávanú v zahraničí na území SR.

Dlhodobé vyslanie zamestnanca do cudziny

Pri dlhodobejšej práci v cudzine sa registrácii na tamojších úradoch nedá vyhnúť.

Je napriklad nevyhnutné aby kazdy zamestnanec overil ci pre neho nevznikla danova povinnost na uzemi statu kde pracuje (pobyt vo Francuzsku presahujuci 183 dni v roku).

Pokiaľ podnik nezaloží zahraničnú pobočku v niektorom zo štátov EU, ale v ňom len pravidelne nasadzuje svojich zamestnancov za účelom vykonania služieb, pričom sú títo zamestnanci naďalej zamestnaní v krajine svojho pôvodu a pravidelne sa do nej vracajú, jedná sa aj pri dlhšej dobe vykonávania služieb o vyslanie zamestnancov.

Čo sa týka pobytu vyslaneho zamestnanca, je vyslaný na prácu na dlhsie ako 183 dní (moznost odlysnosti podla bilateralnych dohod), a preto si nemôže vybrať, kde bude zamestnanec svoje príjmy zdaňovať, ale bude ich zdaňovať v štáte zdroja, teda tam, kde pracuje.

Príklad :
Zamestnávateľ so sídlom na území SR dočasne vyslal na výkon práce zamestnanca do dcérskej spoločnosti so sídlom vo Francúzsku.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnanca vyslaného slovenským zamestnávateľom na výkon práce do Francúzska sa od 1. 3. 2010 riadia pracovnoprávnymi normami platnými vo Francúzsku.

Vyslaným zamestnancom je:
• z pracovnoprávneho hľadiska (podľa Zákonníka práce) zamestnanec, ktorý počas určitej doby vykonáva prácu na území iného členského štátu EÚ, ako je štát, v ktorom bežne pracuje ;
• z hľadiska sociálneho zabezpečenia je pojem „vyslaný zamestnanec" od 1. 5. 2010 riadeny pre vysielajúcich zamestnávateľov a zamestnancov vyslaných vykonávať činnosť na územie iného členského štátu EÚ ustanovenia Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004: Všeobecným pravidlom podľa článku 11 (3) (a) je, že osoba vykonávajúca činnosť ako zamestnanec v členskom štáte EÚ podlieha právnym predpisom členského štátu EÚ, v ktorom vykonáva činnosť; Pre vyslanie zamestnancov podľa článku 12 (1) platí, že zo všeobecného pravidla existuje výnimka, kedy môže osoba, ktorá vykonáva činnosť ako zamestnanec v členskom štáte EÚ v mene zamestnávateľa, ktorý tam zvyčajne vykonáva svoju činnosť a ktorá je svojím zamestnávateľom vyslaná do iného členského štátu EÚ, aby tam vykonávala prácu v mene zamestnávateľa, naďalej podliehať právnym predpisom prvého členského štátu EÚ (ďalej len „vysielajúci štát") za predpokladu, že očakávané trvanie takejto práce nepresiahne 24 mesiacov a ak daná osoba tam nie je vyslaná, aby nahradila inú osobu

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas