Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

PRAVO NA POBYTU A ZAMESTNANIE

Občan Europskej Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri (3) mesiace, ak:

- je zamestnaný v SR;
- je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR;
- študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR;
- má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR ;
- je predpoklad, že sa zamestná;
- je rodinným príslušníkom občana Europskej Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky.

Občan Europskej Únie, ktorý sa zdržiava na Slovensku dlhšie ako tri (3) mesiace, je povinný požiadať o registráciu pobytu do 30 dní od uplynutia troch mesiacov odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky.

Žiadosť o bezplatnú registráciu pobytu sa podáva na úradnom tlačive osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície spolu s platným preukazom totožnosti alebo platným cestovným dokladom a dokladom preukazujúcim niektorú zo skutočností uvedených vyššie (pracovná zmluva alebo živnostenské oprávnenie alebo potvrdenie zo školy alebo výpis z bankového účtu a pod.).

Občan Europskej Únie môže požiadať o vydanie dokladu o pobyte s platnosťou na 5 rokov (plastová kartička), a to osobne na príslušnom oddelení cudzineckej polície - podľa miesta pobytu na Slovensku.

Občan Europskej Únie má právo na trvalý pobyt, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene nepretržite počas obdobia piatich rokov. V špecifických prípadoch je možné o trvalý pobyt požiadať i skôr ako po piatich rokoch nepretržitého pobytu.

Ak občan inej krajiny Europskej Únie príde na Slovensko za účelom zamestnania, jeho zamestnávateľ je povinný do 7 pracovných dní od jeho nástupu do zamestnania zaslať na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta výkonu zamestnania informačnú kartu.

Právo na pobyt alebo právo na trvalý pobyt občana Europskej Únie zaniká, ak:
• písomne oznámi skončenie pobytu policajnému útvaru;
• bol administratívne vyhostený;
• policajný útvar mu odňal právo na pobyt alebo na trvalý pobyt;
• zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho;
• nadobudol štátne občianstvo SR.

Občan Europskej Únie je tiež povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie Slovenska ohlásiť začiatok a miesto svojho pobytu na policajnom útvare podľa miesta bydliska.

Moznost podnikania pre cudzincov

Osoba, ktora si zela podnikať na Slovensku, musíte mať udelený alebo získať niektorý typ pobytu, ktorý vás oprávňuje podnikať. To znamená, že nie každý typ pobytu na Slovensku vám umožňuje tu i podnikať.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Vo všeobecnosti je prechodný pobyt viazaný na jeden účel. Ak by chcela osoba vykonávať inú činnosť, než na akú jej bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Ak máte prechodný pobyt na účel štúdia, môžete počas vášho pobytu podnikať a nemusíte získať prechodný pobyt na účel podnikania.

Ak má osoba udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže podnikať.

Podnikanie osôb s trvalým pobytom

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa v zmysle živnostenského zákona považuje za slovenskú osobu. To znamená, že pokiaľ má osoba na Slovensku trvalý pobyt, môže po získaní živnostenského oprávnenia počas vášho pobytu podnikať.

Cudzinci s osobitným režimom podnikania

- Tolerovaný pobyt

Ak bol udelený osobe tolerovaný pobyt, počas jej pobytu na Slovensku na základe tohto povolenia nesmie podnikať.

- Doplnková ochrana
Ak bola osobe na Slovensku poskytnutá doplnková ochrana, považuje sa v zmysle zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov za cudzinca, ktorému sa udelil prechodný pobyt, čo znamená, že možnosť podnikat má.

- Žiadatelia o azyl
Ak žiadate na Slovensku o azyl, až do právoplatnosti rozhodnutia v konaní o udelenie azylu nesmiete podnikať.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas