Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

VYMAHANIE POHLADAVOK

Jednym z najcastejsich dovodov predchadzajucim navstevy advokata je neplatenie faktur alebo inych pohladavok aj po vyprsani lehoty na zaplatenie.

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní a veriteľ ma právo od zmluvy odstúpiť (ak existuje). Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je povinný platiť poplatok z omeškania. A ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak.

Plnenia zo strany dlžníka sa môže veriteľ pokusit mimosudnou dohodou– tzv pokus o zmier alebo predžalobná upomienka.

Doručenie tejto výzvy dlžníkovi bude treba v prípade súdneho sporu preukázať relevantným dôkazom (napr. potvrdením prijatia emailovej pošty, doručenkou do vlastných rúk).
U peňažných pohľadávok moze ako dokaz posluzit preukazanie dohody o splácaní dlhu v splátkach alebo splátkového kalendára.

Ak mimosudne vysporiadanie neprinesie uspokojuci vysledok, záväzky je možno uplatniť na súde žalobou. Zaplatenie pohľadávky možno riešiť návrhom na vydanie Platobného rozkazu. Ide o skrátené súdne konanie upravené ustanovením §§ 172 a nasl. Obcianskeho sudneho poriadku. Súdne konanie sa začína na návrh na vydanie platobného rozkazu (žalobu).

Vydaný platobný rozkaz sa odporcovi doručuje zásadne do vlastných rúk

Po uplynutí troch dní odo dňa právoplatnosti je platobný rozkaz aj vykonateľný. V prípade ak je platobný rozkaz doručený odporcovi do vlastných rúk, tzn. ak má súd vykázané doručenie tzv. doručenkou a v stanovenej 15-dňovej lehote nebol odporcom podaný odôvodnený odpor vo veci samej, je predmetný platobný rozkaz právoplatný.

Poslednou etapou je návrh na vykonanie exekúcie podľa Exekučného poriadku.

Exekúciu vykonáva vybraný exekútor
a začína na návrh oprávneného alebo toho, kto preukáže, že na neho prešlo právo z rozhodnutia. Ak bol na dlžníka vyhlásený konkurz je možné vymáhanie pohľadávky v konkurze
- Ak dlžník –fyzická osoba zomrel, pohľadávku treba prihlásiť v dedičskom konaní
-Ak je dlžník-spoločnosť v likvidácií treba pohľadávku prihlásiť u likvidátora spoločnosti
.

Veritelia by nemali zabudnut na jednu zásadnú a podstatne dominantnú vlastnosť každej pohľadávky : premlcanost o ktorou vymáhateľnosť pohľadávky zaniká.
Pohľadávky vzniknuté z občianskoprávnych vzťahov sa premlčujú na Slovensku vo všeobecnej trojročnej dobe na rozdiel od obchodnoprávnych záväzkov, u ktorých je premlčacia doba štvorročná.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas