Advokátska kancelária SKL        

Francúzsko & Slovensko

Tel : +33 1 44 17 37 77

VYMAHANIE POHLADAVOK

Jednym z najcastejsich dovodov predchadzajucim navstevy advokata je neplatenie faktur alebo inych pohladavok aj po vyprsani lehoty na zaplatenie.

Podľa § 517 Občianskeho zákonníka dlžník, ktorý svoj dlh riadne a včas nesplní, je v omeškaní a veriteľ ma právo od zmluvy odstúpiť (ak existuje). Ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je povinný platiť poplatok z omeškania. A ak ide o omeškanie s plnením veci, zodpovedá dlžník za jej stratu, poškodenie alebo zničenie, ibaže by k tejto škode došlo aj inak.

Čítať Ďalej

VYSLANIE ZAMESTNANCA

V oblasti sociálneho zabezpečenia sa na občana vzťahujú zákony platné v tej krajine, v ktorej reálne vykonáva svoju činnosť, t. j. v prípade výkonu činnosti napriklad vo Francuzsku podlieha francuzskym právnym predpisom. Ak teda zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve výkonu činnosti a zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí. Vztahy medzi Slovenskou republikou a Francuzskom v oblasti poistenia su predmetom Dohody z 1 jula 1949.

Čítať Ďalej

PRAVO NA POBYTU A ZAMESTNANIE

Občan Europskej Únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky počas obdobia dlhšieho ako tri (3) mesiace, ak:

- je zamestnaný v SR;
- je samostatne zárobkovo činnou osobou na území SR;
- študuje na základnej, strednej alebo vysokej škole v SR;
- má dostatočné zdroje pre seba a svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestali záťažou pre systém sociálnej pomoci počas ich pobytu a zdravotné poistenie v SR ;
- je predpoklad, že sa zamestná;
- je rodinným príslušníkom občana Europskej Únie, ktorého sprevádza alebo sa k nemu pripája, a ktorý spĺňa predchádzajúce podmienky.

Čítať Ďalej

Exequatur

Exequatur je pojem špecifický pre medzinárodné právo súkromné a vzťahuje sa na rozhodnutie súdu, ktorým sa povoľuje vykonanie rozsudku súdu, rozhodcovského výroku, autentického nástroja alebo súdneho vyrovnania vydaného v zahraničí v danom štáte. V decembri 2000 prijali Komisia a Rada program vzájomného uznávania, ktorého cieľom je odstránenie konania exequatur medzi členskými štátmi pre všetky rozsudky v občianskych a obchodných veciach.

Advokáti

Natalia-Sklenarikova

Natalia SKLENARIKOVA vystudovala pravo na Parizskej univerzite, vzdelanie si doplnila vystudovanim ekonomie a cinskeho prava v Cine (Shangaj).

Advokáti

Potrebujete poradit ?

 

Kontaktujte nas